วิสัยทัศน์ (Vision)

หมวดหมู่: เกี่ยวกับเรา

       โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม เป็นสถานศึกษาที่พัฒนาผู้เรียน

สู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล ก้าวทันเทคโนโลยี

มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มีความสุจริต รักความเป็นไทย มีทักษะชีวิต

คุณลักษณะศตวรรษที่ 21 และมีจิตสาธารณะ

12 พฤษภาคม 2564

ผู้ชม 19364 ครั้ง

Engine by shopup.com