แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

    ด้วย สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยโดยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายให้วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งศึกษาในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่าเพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา นั้น 

      เนื่องจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โดยการประสานงานของสถาบันส่งเสริมสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จะให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ห้างสรรพสินค้าโลตัส พระราม 4  จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง ในการแจ้งความประสงค์ให้บุตรหลานของท่านได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรควิด 19  

....ในการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ในวันฉีดวัคซีน ให้ใช้เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลานฉีดวัคซีนไฟเซอร์ และแบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีน ต้องมีการลงชื่อ ผู้ปกครอง
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ขออนุญาตแจ้งแนวทางการลงชื่อ
ดังนี้
- ถ้าผู้ปกครองสะดวก ขอให้มาเซ็นต์ชื่อในวันที่นักเรียนมาฉีดวัคซีน
- ถ้าไม่สะดวกมาวันที่นักเรียนฉีดวัคซีน สามารถดำเนินการดังนี้
1. มารับเอกสารที่หน้าโรงเรียน ใกล้ๆกับป้อมยาม ผู้ปกครองเซ็นต์ชื่อให้เรียบร้อย นักเรียนนำมาในวันฉีดวัคซีน
2. นำไฟล์ PDF ไปปริ้นแล้วเซ็นต์มาให้เรียบร้อย นักเรียนนำมาในวันฉีดวัคซีน
3. ผู้ปกครองลงรายละเอียดแบบออนไลน์ให้เรียบร้อย แล้วส่งไฟล์ PDF กลับมาให้ครูประจำชั้น
ดาวน์โหลดและให้ผู้ปกครองลงนามไว้ก่อนยื่น ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1z1-ydD7HrPRCQMNn7f3aou5sVU_WUMLC/view?usp=sharingสำหรับการรับวัคซีน
 ...
หนังสือราชการแจ้งกำหนดการและ ขออนุญาตผู้ปกครอง --> https://drive.google.com/.../1t...
 

 

 

 

15 ตุลาคม 2564

ผู้ชม 41 ครั้ง

Engine by shopup.com