กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,ศาสนา,และวัฒนธรรม

นายสมหวัง ผาอินดี

รองหัวหน้าหมวดงาน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงค์หน่วยงานภาครัฐ